กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

 

การสัมมนาครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ)

 
โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 08.30-13.00 น.

ณ ห้องสุรนารี A โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา
 
 
   


หลักการและเหตุผล

 
           ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข) กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ดำเนินงานโครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา ระยะเวลาดำเนินการ 14 เดือน ในฐานะที่ปรึกษา กระบวนการที่สำคัญประการหนึ่งของการศึกษาคือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของโครงการ รวมถึงการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะดำเนินการไปพร้อมๆ กัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตั้งแต่ขั้นตอนศึกษา การวางแผนโครงการ เพื่อให้การดำเนินการตัดสินใจในการดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม โดยกิจกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ (i) การจัดสัมมนา 2 ครั้ง คือ สัมมนาครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) และสัมมนาครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศ) (ii) การเข้าพื้นที่เพื่อหารือหรือพบปะกับกลุ่มผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (iii) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง และ (iv) การจัดนิทรรศการ
           สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มทส. จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) ในช่วงแรกของการศึกษา เพื่อเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบรายละเอียดของโครงการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา

 


วัตถุประสงค์

 
(1) เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ ได้แก่ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ลักษณะโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการพัฒนาโครงการฯ ระดับความสำคัญและประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำคัญๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณาแนวทางการพัฒนาโครงการฯ ระดับความสำคัญและประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำคัญๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและแสดงความคิดเห็นต่างๆ
(3) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

 
       ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย มีจำนวน 7 กลุ่ม ดังนี้ (1) กลุ่มประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเขตทางและพื้นที่ใกล้เคียง (2) กลุ่มผู้นำชุมชน เช่น ประธานชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองระดับชาติ/ท้องถิ่น (3) เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในเขตเมืองนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง (4) องค์กรภาคเอกชนที่สนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสิทธิประชาชนต่างๆ (5) ภาคธุรกิจเอกชน (6) สถาบันการศึกษา/สถาบันศาสนา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย วัด/มัสยิด/ศาสนจักร ฯลฯ (7) สื่อมวลชนส่วนกลาง/ส่วนท้องถิ่น เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ เป็นต้น
 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ


(1) แนวคิดของกลุ่มเป้าหมายต่อแนวทางการพัฒนาโครงการฯ และแนวทางการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบเบื้องต้นที่จะเกิดขึ้น
(2) ผู้เข้าร่วมได้รับทราบข้อมูลโครงการฯ เพิ่มเติมขึ้นจากขั้นเตรียมงาน
(3) ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการฯ หรือการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการฯ

 
กำหนดการ

การสัมมนาครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ)

 
เวลา 08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน ชมนิทรรศการ
เวลา 09.00-09.20 น.
พิธีเปิดการสัมมนา
กล่าวรายงานโดยผู้แทนจาก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
กล่าวเปิดงานโดย ประธานการสัมมนา (นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา)
เวลา 09.20-10.00 น.
นำเสนอความเป็นมาและวัตถุประสงค์ และฉายวีดีทัศน์แนะนำโครงการ
โดย
      ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ผู้จัดการโครงการ
เวลา 10.00-10.30 น.
นำเสนอแนวทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
โดย 
      ดร.จำลอง สุทิน รองผู้จัดการโครงการ
      นางสาวประริญา รำไพ    ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
      รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์
เวลา 10.00-10.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.10-11.45 น.
เสวนาเรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาระบบจราจรและขนส่งสาธารณะในจังหวัดนครราชสีมา
โดย
      นายสมหมาย วิเชียรฉันท์     รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
      นายชนะชัย ชอบบัว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
      นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรี เทศบาลนคร นครราชสีมา
      นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
ดำเนินการเสวนา โดย
      ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค  
เวลา 11.45-12.30 น.
เสวนา อภิปราย ซักถามและการระดมความคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้เข้าร่วมสัมมนา
เวลา 12.30-13.30 น.
ขอเชิญรับประทานอาหารกลางวัน


************************************

หมายเหตุ  :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม