ความเป็นมา

วัตถุประสงค์

 


 

ความเป็นมา

 
รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในระยะยาวเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม โดยด้านคมนาคมทางบกเริ่มจากการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร และรถไฟฟ้าเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพิ่มเติม เพื่อลดเวลาในการเดินทาง และเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กระทรวงคมนาคมจึงได้มีนโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 มีเป้าหมายในการเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ ความปลอดภัย และสร้างโอกาสในการแข่งขัน ให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในระยะเร่งด่วนจะดำเนินการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับเมืองหลักในภูมิภาค และแก้ไขปัญหาการจราจรจากเมืองหลักในภูมิภาคสู่ปริมณฑลและกรุงเทพมหานครด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้สามารถเดินทางจากต้นทางไปถึงปลายทางได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก สบายและปลอดภัย
 
 
   
กระทรวงคมนาคมเห็นว่าเมืองหลักในภูมิภาคหลายเมืองมีปัญหาด้านการขนส่งและจราจร และจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่อันดับ ๓ ของประเทศ มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว มีระบบการคมนาคมขนส่งประกอบด้วย การขนส่งทาง (i) รถยนต์ (ii) รถโดยสารประจำทาง(ภายในเมืองและระหว่างเมือง) (iii) รถไฟ (เส้นทางกรุงเทพมหานคร - จังหวัดอุบลราชธานี และเส้นทางกรุงเทพมหานคร - จังหวัดหนองคาย) และ (iv) เครื่องบิน จังหวัดนครราชสีมาจึงเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญเป็นศูนย์กลางการเดินทางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่ตั้งของแหล่งอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งลักษณะดังกล่าวทำให้จังหวัดนครราชสีมาเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เกิดปัญหาการกระจุกตัวของปริมาณความต้องการด้านการขนส่งและการเดินทางที่หนาแน่น โดยเฉพาะปัญหาการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญของประเทศ อาทิ สงกรานต์ และปีใหม่ และด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่จำกัดทำให้ความสามารถในการกระจายสินค้าและบริการ ตลอดจนการขนส่งสาธารณะเกิดความไม่คล่องตัว รวมถึงปัญหาสภาพการจราจรภายในจังหวัด กระทรวงคมนาคมจึงเห็นว่าจังหวัดนครราชสีมาควรมีการวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคตด้วยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาให้มีการเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ โดยยึดหลักการในการวางแผนพัฒนาที่สำคัญ ๕ ประการประกอบด้วย การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัย เกิดความสะดวก รวดเร็ว ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นประการสำคัญสูงสุด คำนึงถึงความเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ และเกิดการประหยัดพลังงานอย่างมีนัยสำคัญ
 
 
ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เทศบาลนครนครราชสีมาได้มีการจัดทำแผนแม่บทและศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา รองรับการเดินทางของประชาชนในเขตเมืองที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมหลักการ ๕ ประการดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกันของระบบขนส่งมวลชนหลายรูปแบบให้มีความเป็นโครงข่ายที่สะดวกสบายในการใช้บริการ คำนึงถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เนื่องจากมีเทคโนโลยีด้านการขนส่งมวลชนที่หลากหลายจึงควรเปรียบเทียบรูปแบบของเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างละเอียดรอบคอบ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้รายงานความก้าวหน้าแนวทางการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนในเมืองภูมิภาค (จังหวัดนครราชสีมา) ดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุม คจร. มีมติรับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบขนส่งมวลชนในเมืองภูมิภาค และมอบหมาย สนข. ปรับเพิ่มสาระของงานศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเพื่อการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมือง โดยให้เพิ่มเนื้อหาการสำรวจและออกแบบและให้ผลการศึกษาสอดคล้องในการมีระบบขนส่งที่เชื่อมโยงโครงข่ายกับระบบ Feeder ต่างๆ กับรถไฟ, รถโดยสารบริษัทขนส่งจำกัด, รถรางขนาดเบา (TRAM), ระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit: BRT) หรือรถขนส่งสาธารณะอื่นในพื้นที่ต่างๆ ให้สอดคล้องกัน โดยให้เร่งรัดดำเนินการให้ทันในปลายปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา และขอนแก่น
 
 
   
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สนข. จึงเห็นสมควรให้มีการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดการเชื่อมต่อและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ลด การใช้และนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
Back to top

 

วัตถุประสงค์

 
(1) เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ ได้แก่ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ลักษณะโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการพัฒนาโครงการฯ ระดับความสำคัญและประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำคัญๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณาแนวทางการพัฒนาโครงการฯ ระดับความสำคัญและประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำคัญๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและแสดงความคิดเห็นต่างๆ
(3) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
Back to top