กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน


 

การสัมมนาครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ)


 

การสัมมนาครั้งที่ 1

28 เมษายน 2559

เอกสารสรุปผลการสัมมนา ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) 

การเข้าพื้นที่รับฟังความคิดเห็นช่วงที่ 1

 

โซนทิศตะวันตก

20 มิถุนายน 2559


 


โซนทิศเหนือ

27 มิถุนายน 2559

เอกสารสรุปผลการเข้าพื้นที่รับฟัง
ความคิดเห็น โซนทิศเหนือ

 


โซนทิศตะวันออก

4 กรกฎาคม 2559

เอกสารสรุปผลการเข้าพื้นที่รับฟัง
ความคิดเห็น โซนทิศตะวันออก

 


โซนทิศใต้

11 กรกฏาคม 2559

เอกสารสรุปผลการเข้าพื้นที่รับฟัง
ความคิดเห็นโซนทิศใต้ 


โซนกลางเมือง (ประชาชนทั่วไป-ภาคธุรกิจ)

25 กรกฎาคม 2559

เอกสารสรุปผลการเข้าพื้นที่รับฟัง
ความคิดเห็น โซนกลางเมือง
(ภาคประชาชนทั่วไป)

เอกสารสรุปผลการเข้าพื้นที่รับฟัง
ความคิดเห็น โซนกลางเมือง
(ภาคธุรกิจ)

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

1 กันยายน 2559

เอกสารสรุปผลการประชุม
เชิงปฏิบัติการ

     
     

การเข้าพื้นที่รับฟังความคิดเห็นช่วงที่ 2

 

โซนทิศตะวันตก

17 ตุลาคม 2559


 

เอกสารสรุปผลการเข้าพื้นที่รับฟังความคิดเห็นช่วงที่ 2 ครั้งที่ 1 โซนทิศตะวันตก

 

โซนทิศเหนือ

17 ตุลาคม 2559


 

เอกสารสรุปผลการเข้าพื้นที่รับฟังความคิดเห็นช่วงที่ 2 ครั้งที่ 2 โซนทิศเหนือ

 

โซนทิศตะวันออก

18 ตุลาคม 2559


 

เอกสารสรุปผลการเข้าพื้นที่รับฟังความคิดเห็นช่วงที่ 2 ครั้งที่ 3 โซนทิศตะวันออก

 

โซนทิศใต้

18 ตุลาคม 2559


 

เอกสารสรุปผลการเข้าพื้นที่รับฟังความคิดเห็นช่วงที่ 2 ครั้งที่ 4 โซนทิศใต้

 

โซนกลางเมือง (ภาคประชาชน)

19 ตุลาคม 2559


 

เอกสารสรุปผลการเข้าพื้นที่รับฟังความคิดเห็นช่วงที่ 2 ครั้งที่ 5 โซนกลางเมือง
(ภาคประชาชน)

 

โซนกลางเมือง (ภาคนักธุรกิจ)

19 ตุลาคม 2559

เอกสารสรุปผลการเข้าพื้นที่รับฟังความคิดเห็นช่วงที่ 2 ครั้งที่ 6 โซนกลางเมือง
(ภาคนักธุรกิจ)

     
     
 

การสัมมนาครั้งที่ 2 (ระหว่างกาล)

 

สัมมนาครั้งที่ 2 (ระหว่างกาล)

24 มีนาคม 2560

เอกสารสรุปผลการสัมมนาครั้งที่ 2
(ระหว่างกาล)

     
     

การสัมมนาครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ)

 

สัมมนาครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ)

31 กรกฎาคม 2560

เอกสารสรุปผลการสัมมนาครั้งที่ 3
(ปัจฉิมนิเทศ)

     
     

การเข้าพื้นที่รับฟังความคิดเห็นช่วงที่ 3

 

การรับฟังความเห็นช่วงที่ 3 

20 ตุลาคม 2560


 

เอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ช่วงที่ 3
 

 


การทำ OD survey

(การลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นผู้ใช้เส้นทางในเขตเมืองนครราชสีมา)

OD survey