ขอบเขตการศึกษา
Areas of Study 


 
การศึกษาจัดทำแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณในเขตเมืองนครราชสีมา
มีขอบเขตการศึกษาแยกเป็น 2 ส่วนคือ ขอบเขตด้านพื้นที่และขอบเขตด้านเนื้องานดังนี้
 
 
พื้นที่ศึกษารัศมี 10 กิโลเมตรจากสถานีรถไฟจังหวัดนครราชสีมา (หัวรถไฟ)

 

ขอบเขตด้านพื้นที่

 
งานศึกษาและพิจารณาให้ความสำคัญกับพื้นที่เขตผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา

โดยพื้นที่เขตผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมาเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเมืองมีขนาดพื้นที่ 755 ตารางกิโลเมตร

มีประชากรรวมประมาณ 450,000 คน ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ ได้แก่ เทศบาลนครนครราชสีมา

เทศบาลตำบลไชยมงคล เทศบาลตำบลสุรนารี เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เทศบาลตำบลปรุใหญ่

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อบต.หนองจะบก เทศบาลตำบลหัวทะเล อบต. พะเนา อบต. มะเริง อบต.หนองระเวียง

อบต.หนองบัวศาลา เทศบาลตำบลพุดซา เทศบาลตำบลโคกสูง เทศบาลตำบลจอหอ เทศบาลตำบลตลาด

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อบต.หนองกระทุ่ม อบต.หมื่นไวย อบต.บ้านเกาะ

 

ขอบเขตด้านเนื้องาน

 
 ระบบขนส่งสาธารณะหลัก ให้การบริการในเขตพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น สามารถขนส่งผู้โดยสารได้เป็นจำนวนมาก

 ระบบขนส่งสาธารณะรอง โดยพิจารณาทั้งระบบให้บริการ แบบประจำเส้นทางครอบคลุมพื้นที่เขตเมือง และระบบเชื่อมต่อเขตเมืองเชียงใหม่ และพื้นที่เขตอำเภอโดยรอบ โดยจัดให้มีการเชื่อมต่อ ส่ง-ถ่ายผู้เดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะหลัก

 ศึกษาการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development)

 ศึกษามาตรการเสริมควบคุมการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล (Travel Demand Management: TDM) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเดินทางแบบ ไร้เครื่องยนต์ (Non-Motorized Transportation) โดยการเดินและจักรยาน เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวก

 ศึกษาความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงิน รูปแบบการลงทุน องค์กรบริหารจัดการและดำเนินการของระบบรวมทั้งเงื่อนไขด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 จัดทำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklists)

 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ