การใช้จักรยานในเมืองโคเปนเฮเกน

 
 
        โคเปนเฮเกน (Copenhagen) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมการใช้จักรยาน เป็น Bike city แห่งแรกของโลก ปีที่แล้ว (2015) ได้รับการโหวต “Best city for cyclists” และ “World ‘s most livable city” มีทางจักยานระยะทาง 390 กิโลเมตร โคเปนเฮเกนเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับจักรยานของโลก มีจำนวนจักรยานมากกว่าจำนวนประชากรในเมือง ปี ค.ศ. 2012 ร้อยละ 36 ของประชากรเดินทางไปทำงาน ศึกษา ด้วยจักรยาน ชาวเมืองโคเปนเฮเกนมีการใช้จักรยานระยะทาง 1.27 ล้านกิโลเมตรแต่ละวัน ร้อยละ 75 ของชาวเมืองโคเปนเฮเกน ใช้จักรยานตลอดทั้งปี มีเส้นทางจักยานระยะทาง 400 กิโลเมตร ที่แยกเฉพาะจากทางรถยนต์และทางเดินเท้า
  
รูปที่ 1 Copenhagen: Best city for cyclists

รูป: Troels Heien


 
        Jan Gehl สถาปนิกชาวเดนมาร์ก และทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบเมือง งานในอาชีพสถาปนิก เน้นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชนเมือง โดยการปรับการใช้ชีวิตในเมืองให้มีการเดินเท้าและใช้จักรยานมากขึ้น หนังสือของ Gehl ชื่อ Public Spaces, Public Life ได้อธิบายพัฒนาการที่ทำให้เมืองโคเปนเฮเกนเปลี่ยนจากเมืองที่มีการเดินทางโดยรถยนต์ เป็นเมืองที่เดินเท้าในระยะ 40 ปี ได้อย่างไร โคเปนเฮเกนมีถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในยุโรป ซึ่งเป็นผลมาจากงานของเขา Gehl ยังมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาการออกแบบเมืองและโครงการสาธารณะรอบโลก

 


รูปที่ 2 The bicycle snake เส้นทางจักรยานล่าสุดในกรุงโคเปนเฮเกน

รูป:Rasmus Hjortshoj-COAST Studio