กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

 
 

การสัมมนาครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ)

 
โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 08.30-13.00 น.

ณ ห้องสุรนารี A โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา
 

กำหนดการสัมมนาครั้งที่ 1 (click)
 


 
   


การเข้าพื้นที่รับฟังความคิดเห็นช่วงที่ 1
 

ประเด็นการประชาสัมพันธ์และปรึกษาหารือกลุ่มผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เน้นการรวบรวมข้อมูลบริบทของชุมชนและระบุสภาพปัญหาการจราจรและการขนส่งสาธารณะจากปัจจุบันถึงอนาคต

ความคาดหวัง และความกังวลถึงผลกระทบ
 

ครั้งที่
 

โซน
 

วัน-เวลา
 

สถานที่นัดพบ
 

กลุ่มเป้าหมาย
 
 
1
 
 ทิศตะวันตก
ของเมือง
 
 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559
เวลา 8.30 – 16.30 น.
 
 ห้องประชุม
เทศบาลตำบลโคกกรวด
 
 
 เทศบาลตำบลโคกกรวด
 เทศบาลตำบลเมืองใหม่ โคกกรวด
 เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ
 อบต. สีมุม อบต.พลกรัง
2
 
 ทิศเหนือ
ของเมือง
 
 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559
เวลา 8.30 – 16.30 น.
 
 ห้องประชุม
สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3
 
 เทศบาลตำบลพุดซา
 เทศบาลตำบลโคกสูง
 เทศบาลตำบลจอหอ
 เทศบาลตำบลตลาด
 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
 เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
 อบต.หนองกระทุ่ม
 อบต.หมื่นไวย อบต.บ้าน   เกาะ
3
 
 ทิศตะวันออกของเมือง
 
 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559
เวลา 8.30 – 16.30 น.
 
 ห้องประชุม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
 
 เทศบาลตำบลหัวทะเล
 อบต. พะเนา อบต. มะเริง
 อบต.หนองระเวียง
 อบต.หนองบัวศาลา
4
 
 ทิศใต้
ของเมือง
 
 วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559
เวลา 8.30 – 16.30 น.
 
 สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 เทศบาลตำบลไชยมงคล
 เทศบาลตำบลสุรนารี
 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 เทศบาลตำบลปรุใหญ่
 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
 อบต.หนองจะบก
5
 
 กลางของเมือง
 
 วันจันทร์ที่ 25กรกฎาคม 2559
เวลา 8.30 – 16.30 น.
 
 โรงแรมวี วัน นครราชสีมา
 
 ชุมชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา
 


การประชุมเชิงปฏิบัติการ
 

โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 08.30-13.00 น.

ณ ห้องสุรนารี B โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา
 


การเข้าพื้นที่รับฟังความคิดเห็นช่วงที่ 2
 

(สถานที่ วัน-เวลา เอกสารประกอบ ผลการรับฟังความคิดเห็น)
 
ครั้งที่
โซน
วัน-เวลา
สถานที่นัดพบ
กลุ่มเป้าหมาย
 
1
 ทิศตะวันตก
ของเมือง


 
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559
เวลา 08.30-12.10 น.
 ห้องประชุมเทศบาลตำบล
เมืองใหม่โคกกรวด
 เทศบาลตำบลโคกกรวด
 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
 เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ
 อบต. สีมุม อบต.พลกรัง
2
 ทิศเหนือ
ของเมือง


 
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559
เวลา 13.30-17.10 น.
 ห้องประชุมสำนักงานที่ดิน เขต 3
 เทศบาลตำบลพุดซา
 เทศบาลตำบลโคกสูง
 เทศบาลตำบลจอหอ
 เทศบาลตำบลตลาด
 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
 เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
 อบต.หนองกระทุ่ม
 อบต.หมื่นไวย อบต.บ้านเกาะ
3
  ทิศตะวันออกของเมือง

 
 วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559
เวลา 08.30-12.10 น.
 ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5
 เทศบาลตำบลหัวทะเล
 อบต. พะเนา อบต. มะเริง
 อบต.หนองระเวียง
 อบต.หนองบัวศาลา
4
 ทิศใต้
ของเมือง
 
 วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559
เวลา 13.30-17.10 น.
 ห้องประชุมโรงแรมโคราชรีสอร์ท
 เทศบาลตำบลไชยมงคล
 เทศบาลตำบลสุรนารี
 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 เทศบาลตำบลปรุใหญ่
 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
 อบต.หนองจะบก
5
 กลางของเมือง
 
 วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559
เวลา 08.30-12.10 น. (ภาคประชาชนทั่วไป)

เวลา 13.30-17.10 น. (ภาคนักธุรกิจ)
 ห้องประชุมโรงแรมวี วัน
 ชุมชนในเขตเทศบาลนคร  นครราชสีมา
 
 

การสัมมนาครั้งที่ 2 (ระหว่างกาล)

 
โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-13.00 น.

ณ ห้องสุรนารี A โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดการสัมมนาครั้งที่ 2 (ระหว่างกาล) (click)

 
 

การสัมมนาครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ)

 
โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 13.00 น.


ณ ห้องสุรนารี  โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา

    กำหนดการสัมมนาครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) (click)   

 

การรับฟังควมคิดเห็นช่วงที่ 3 

 
โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 13.00 น.


ณ ห้องลำตะคอง  โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา


    กำหนดการการรับฟังความคิดเห็นช่วง 3 (click)